Week 11 – CDA-ktueel

CDA Logo Vaals

5. Waar willen we heen?

De gemeente Vaals bestaat uit de grotere kernen Vaals, Vijlen en Lemiers. Als wij de bevolkingssamenstelling én de mentaliteit van deze plaatsen zien, kan men niet ontkennen dat de kern Vaals afwijkt van de kern in Lemiers en de kern Vijlen. Iedere kern is op zijn eigen manier uniek en bijzonder.

Kijkende naar de uitkomsten van de Strategische Visie voor de gemeente Vaals, die samen met een brede groep van mensen heeft geleid, dat men mensen wil verbinden, en waaruit blijkt dat de inwoners trots zijn op hun woonkernen, hun gemeenschappen, hun cultuur, het cultuurlandschap en de omliggende natuurgebieden en bossen. Trots op hun verenigingen.

Juist deze samenhang en gemeenschapszin, die zorgt voor een vitale kern, is een zorgpunt voor met name de kern Vaals en daar moet veel meer op gestuurd gaan worden, door enthousiaste Vaalsenaren met een Vijlense en Lemierser mentaliteit en om dan alle ruimte te geven en hen goed te faciliteren.

Er is veel meer dat ons bindt en het gevoel geeft bij elkaar te horen dan het enkele feit dat we met elkaar in dezelfde gemeente wonen. Mensen hechten aan taal, cultuur, religie, tradities en folklore. Die vormen onze identiteit en geven betekenis en kleur aan ons. Als samenleving moeten we de polarisatie doorbreken door scheidslijnen te overbruggen en te versterken wat ons bindt.

De belangrijkste opgave voor de politiek is om deze verantwoordelijke samenleving alle ruimte, voorrang en vertrouwen te geven. Ook in onze gemeente wil het CDA VAALS, zoals ook in het verleden, zich blijvend inzetten voor een samenleving die verbonden is met elkaar.

Als brede volkspartij zien wij het als onze taak om vanuit het midden steeds opnieuw een brug te slaan tussen verschillende groepen in onze samenleving en de verbinding en samenwerking te zoeken. Daarom willen wij kiezen voor een nieuwe politiek van samenwerking en verbinding.

Daarom is dit het moment om nog eens stil te staan bij de vraag waar we heen willen. Om te komen tot een nog betere samenleving in de gemeente Vaals, waar het goed leven, wonen, werken en vertoeven moet zijn, kan iedereen ons vanuit haar/hem kennis en ervaring ons helpen om dit ook in onze gemeenschap te verwezenlijken. Geen “ik” maar een “wij” maatschappij.