Week 9 – Brief inzake vliegverkeer

De CDA-fractie heeft een pleitbrief naar de burgemeester van Vaals, Provinciale Staten en de Tweede Kamer verstuurd, waarin wij onze zorgen uit over Maastricht-Aachen-Airport (MAA), Bierset, als over de wijzigingen t.a.v. de vliegcorridors die met name Vijlen, Lemiers en Vaals zullen treffen:


Vaals – Vijlen – Lemiers 06-03-2021

Geachte Burgemeester Leunessen, geacht College van B&W,

CDA VAALS volgt zeer intensief de ontwikkelingen rondom het vliegveld MAA te Beek. Ondanks dat wij meermaals hebben aangegeven terdege bewust te zijn dat dit de lokale en regionale politiek overstijgt, willen wij onze grote zorgen aan u overbrengen en hopen dat u deze zorgen op een hoger bestuursniveau onder de aandacht kunt en wilt brengen.

Het CDA heeft, evenals u, de diverse onderzoeken en contra-onderzoeken doorgenomen en daarnaast begrepen dat er op landelijk niveau concreet gewerkt wordt aan de aanpassing van de zogenaamde vluchtcorridors of -kokers waardoor opstijgende en landende vliegtuigen zouden moeten vliegen wanneer zij MAA én Bierset aandoen. Niet alleen de frequentie van vluchten is een punt van aandacht, maar juist óók de mogelijke wijziging van deze virtuele luchtkokers en hun geografische locatie.

Zoals wij begrepen hebben, is de kans meer dan reëel dat, wanneer er géén aandacht op gevestigd wordt, één van deze vluchtcorridors straks dwars over onze gemeente komt te liggen en m.n. het Natura 2000 gebied van het Vijlenerbos én de kernen Lemiers en Vijlen zal treffen.

Wij vinden dit een zorgwekkende situatie en willen u vragen, om met spoed en buiten de reeds door u ingezette acties om, daarbij doelende op Lijn 50 en het Middengebied, uw en onze zorgen te uiten in de richting van zowel de provinciale bestuurders die het aangaat als in de richting van de landelijke bestuurders die het aangaat.

Wij zien deze problematiek, voor de goede orde, los van de toenemende incidenten (dakpannen en metaaldelen) rondom vliegveld MAA, die echter eveneens zorgwekkend zijn, maar maken ons grote zorgen om de schade die straks wordt toegebracht aan onze inwoners, ons toerisme en aan de natuur en het milieu.

Hopende en er op vertrouwende dat u onze zorgen wilt overbrengen en de desbetreffende overheden er op wilt wijzen dat juist de lagere, lokale overheden getroffen worden door hun keuzes, terwijl wij geen enkele positie krijgen van het Rijk én Provincie. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld en constateren dat er geen enkele sprake is van de zo vaak gememoreerde goede samenwerking tussen de diverse overheidslagen.

Namens CDA VAALS, Gert van Vliet

Afschrift: CDA Fractie PS Limburg, CDA Fractie Tweede Kamer.