Week 51 – Delegatiebesluit Wabo Vvgb

In ons verkiezings- en coalitieprogramma staat opgenomen, dat wij vergunningaanvragen willen versnellen en minder regels en bureaucratische rompslomp willen. Tijdens de raadsvergadering van 16 december j.l. heeft het CDA, samen met de andere coalitiepartijen een initiatiefvoorstel ingediend, waarmee voortaan geen “Verklaringen van geen bedenkingen” (Vvgb) meer via de gemeenteraad hoeven te verlopen conform de Wabo. De raad heeft een zogenaamd delegatiebesluit aangenomen, waarmee dit in de toekomst door het College van B&W afgehandeld kan worden. Wij denken dat hiermee een enorme versnelling mogelijk is. Het kon weleens voorkomen, dat het College van B&W een Vvgb reeds in juni nam, maar dit bijvoorbeeld door het zomerreces tot september bleef liggen, voordat de raad hierover een besluit kon nemen.