Week 46 – Begroting 2020 evj

Fractievoorzitter Gert van Vliet, heeft namens CDA VAALS gisteren de beschouwingen op 2019 en een doorkijk op 2020 en volgende jaren gegeven. Hieronder treft u de tekst aan.

Geachte collega raadsleden, geachte College van B&W en geachte anderen aanwezigen,

CDA VAALS gaat dit jaar onze beschouwingen niet langs de individuele portefeuilles leggen, maar wij halen een paar thema’s en onderwerpen naar voren, die ons na aan het hart liggen. Ik zou dan ook graag willen beginnen met:

Het politieke speelveld
Het CDA is tevreden over de wijze van samenwerking binnen de coalitie en zelfs ook over de samenwerking in de raad in zijn geheel. Wij ervaren de inbreng van de PvdA als constructief en datzelfde geldt voor de inbreng van Nuj Lies. Een no-nonsense houding van deze laatste partij, die op thema’s die vanuit hun optiek voor hun van belang zijn goed naar voren weten te brengen. Waar het CDA wél zorgen over heeft, is de neiging van de manier waarop Het Alternatief de laatste maanden weer politiek dreigt te gaan bedrijven. Daar waar in het begin eveneens een constructieve manier van politiek bedrijven was waar te nemen, hebben wij het idee dat de fractie nu weer terugvalt in polariseren. Dat vinden wij jammer! Als voorbeeld nemen wij de onrust die zij gezaaid hebben over de bomen langs de Bosstraat. Letterlijk en met opzet onrust zaaien, terwijl zij heel goed weten dat de bomen niet gekapt zouden worden. Ook het amendement dat Het Alternatief gaat indienen over de verlaging van de tijdsbesteding van de wethouders getuigt weer van weinig politiek vernuft en is wat ons betreft als tendentieus te betitelen. Dit is ook zo’n geval waarvan het Alternatief eigenlijk best weet dat het helemaal niet kan (want ook Het Alternatief kent de Gemeentewet) en dit doen zij, om de gemeente onterecht in een kwaad daglicht te zetten en om op die wijze wederom onrust in de samenleving te creëren. Dat is natuurlijk een politieke keuze, maar wij verwerpen deze politiek en gaan liever op zoek naar hetgeen de samenleving verbind in plaats te polariseren en te verdelen. Als je reeel bent en kijkt naar de opgaven die ons de komende jaren te wachten staan, zou zelfs overwogen moeten worden om de tijdsbesteding wethouders naar het maximum op te schalen.

Wat hebben we tot nu toe al bereikt
U kunt straks natuurlijk zeggen dat een deel van onze bereikte doelen, landelijke opgaven zijn, maar ook die zullen behaald moeten worden en daarvoor heb je een sterk en daadkrachtig bestuur nodig. Zowel binnen de raad als binnen het college. Voor u en allen, willen wij u er op attenderen dat wij om maar eens te beginnen een Strategische Visie in de steigers hebben gezet, begonnen zijn met de Omgevingsvisie, als onderdeel van de Omgevingswet (hadden we niet hoeven doen, hadden ook op de oude manier kunnen doorgaan en op het moment suprême onze Bestemmingsplannen gewoon Omgevingsplannen kunnen noemen, met de oude visie daarachter), we zijn forse stappen aan het maken aangaande de Klimaatadaptie middels bijvoorbeeld het Deltaplan Vaals en de Klimaatopgave via het RES (Regionale Energie Strategie). We gaan nu eindelijk eens concrete stappen zetten richting de invulling van onze Strategische Bouwlocaties en we hebben binnenkort één Parkeerbeleid binnen de kern Vaals hetgeen allemaal alleen al binnen de portefeuille van onze CDA-wethouder zit, maar we hebben in de portefeuille Werk & Economie bijvoorbeeld ook al de eerste richtingen zien ontstaan (infoavonden zijn al geweest, in december in de raad) ten aanzien van ons evenementenbeleid, bij de portefeuille Bestuur & Dienstverlening zijn we bijvoorbeeld drukdoende om meer nadruk te leggen op het handhavingsverhaal en communicatie en binnen de portefeuille Mens & Voorzieningen zal binnen afzienbare tijd ook een en ander qua werkwijze aangepast worden aan de veranderde tijd die komen gaat. Ik denk dus dat de Pagina 3 van 9 partij die hiernaar vroeg had moeten kunnen constateren dat deze coalitie goed op koers ligt…en wij eigenlijk nu al heel wat bereikt hebben…

Strategie en samenwerking
Het CDA is blij dat er na jaren nu eindelijk forse stappen zijn gezet, om te komen tot een nieuwe, actuele en vooral flexibele Strategische Visie. Volgens het CDA heeft de oude Strategische Visie te lang als leidraad van en voor het Vaalser beleid gediend, terwijl in onze ogen al een tijd lang duidelijk was dat de gegevens en motieven die daaronder lagen achterhaald waren. De wereld verandert steeds sneller, met haast exponentiële stappen. Een “ouderwetse” Strategische Visie (zeg maar zoals de huidige is opgebouwd) voldoet niet meer aan de huidige tijdsgeest waarin wij leven en wij zijn dan ook zeer verheugd dat professor Jan Rotmans onze gemeente op weg wil helpen met een nieuwerwetse onderlegger, waarop gemeente Vaals haar toekomstig beleid op zal baseren. Hiermee is meteen ook een van de belangrijkste punten vanuit het verkiezingsprogramma van CDA VAALS behaald en bijna gerealiseerd. Wij beseffen ons natuurlijk terdege dat het product dat professor Rotmans ons presenteert geëffectueerd zal moeten worden door onszelf. Wij, de raad, zullen als geen ander ons best moeten gaan doen om aan het eind van deze raadsperiode de werkwijze op een dermate wijze getransformeerd te hebben, of in elk geval alles zover ingericht te hebben dat een nieuwe raad (ja, wij als CDA denken altijd vooruit) op een moderne en vernieuwende manier kan gaan besturen.
Het CDA heeft in het verleden meermaals aangegeven dat wij in principe gaan voor zelfstandigheid. Zelfstandigheid mag nooit ten koste gaan van de dienstverlening richting onze burgers. Wij, het CDA, is nog steeds van mening dat het mogelijk is om als zelfstandige gemeente, dichter bij de burger te blijven staan en daardoor ook van meerwaarde te zijn ten opzichte van een opgeschaalde gemeente. Om onze doelstelling, “meerwaarde door zelfstandigheid” te bereiken, moeten we als bestuurlijk Vaals ook openstaan voor enigerlei zelfreflectie als gemeenteraad. De rol van de gemeenteraad is immers van Strategisch niveau, terwijl het College op Tactisch-Operationeel niveau fungeert. Wij als raad, moeten ons minder met operationele zaken gaan bezig houden (zeg maar op stoeptegel en putdeksel niveau) en onze raadsvergaderingen op effectievere manier, maar vooral kortere manier gaan voeren. Jawel, het is voor een raadslid natuurlijk vanuit politieke, kiezers- en mediaredenen altijd fijn, om over loshangende takjes, lekke banden van scootmobielen en foute flyers vragen te stellen, maar uiteindelijk dient dit geen algemeen belang, maar slecht individueel belang. CDA VAALS is van mening dat wij, af moeten van deze cliëntelistische benadering van apolitieke zaken. Uiteindelijk draagt dit op geen enkele wijze bij aan daadkrachtig en sterk bestuur. Wij zullen er dan ook voor gaan pleiten, om op een alternatieve, a-politieke wijze een ingang te krijgen voor “stoeptegel” problemen en zullen in samenspraak met de griffie pleiten voor gereguleerde mediamomenten waarbij elke partij aan het woord komt en haar boodschap en/of aandachtsgebieden kan belichten. Daarnaast zal het CDA, als service en dienstverlening naar de burgers, een voorstel doen om bepaalde zaken qua vergunningverlening te delegeren, dan wel te mandateren naar het College. Het CDA denkt dat daarmee een enorme tijdswinst geboekt kan worden richting onder burgers en wordt de discussie daar gelegd waar hij thuishoort en dat is niet in de raadszaal maar in de omgeving. Ons inziens zorgt dit ervoor dat wij ons vervolgens op het juiste niveau met de discussies kunnen bemoeien: Strategisch: Beleid! Ondanks dat wij denken dat wanneer wij onze werkwijze aanpassen en daarmee zelfstandigheid kunnen behouden, zijn wij ons bewust dat samenwerking essentieel is. Daar waar wij op gebied van de Omgevingswet in Lijn 50-verband goed op weg zijn, moeten wij ook vooral goed om ons heen blijven kijken. Mogelijkheden kunnen liggen in het  Middengebied van Soete, maar voor hetzelfde geld, bijvoorbeeld op het gebied van de warmte opgave bij Aken en/of Parkstad. Volgens het CDA is het zaak dat wij proberen om niet met onze rug naar potentiële partners te gaan staan, maar daar ons voordeel halen waar onze inwoners de meeste vruchten kunnen plukken. Dat geldt natuurlijk in toenemende mate voor zaken waarbij wij door de decentralisaties vanuit Den Haag opgezadeld worden met taken waarvoor wij niet voldoende toegerust zijn en dus bijvoorbeeld bij Maastricht aanhaken om centraal in te kunnen kopen, maar ook in samenwerking met Maastricht en de Heuvellandgemeenten samenwerken in de SubRES, om zodoende een gedegen inbreng te hebben in de RES. Naast gemeenten, zullen wij steeds vaker moeten gaan samenwerken met andere Stakeholders, zoals bijvoorbeeld het Waterschap, Nutsbedrijven, LLTB, IKL en Provincie om ook in de toekomst ons dienstenniveau op peil te kunnen houden.

Leefomgeving/Ruimte
De leefomgeving laat steeds vaker en steeds beter georganiseerd van zich horen. Dit vraagt iets van ons, als bestuur, maar zeer zeker van het ambtelijk apparaat. Zowel het bestuur, in dit geval de raad, als het ambtelijk apparaat zal moeten ombuigen in haar werkwijze. De ombuiging van gedachte en werkwijze van het bestuur is zojuist door ons al toegelicht. De ombuiging van het ambtelijk apparaat is gedeeltelijk al in gang gezet. Het CDA is van mening dat een starre ouderwetse houding vanuit ambtelijk denken, plaats moet gaan maken naar servicegericht en dienend werken. Dat vergt offers. Wij zijn ons bewust dat niet eenieder in de mogelijkheid is, om plotsklaps van een autoritaire handelswijze (in de trant van wij als gemeente weten het altijd beter en beslissen uiteindelijk wat er gebeurd), naar een dienende handelswijze over te stappen. Sommige medewerkers zullen deze stap makkelijk kunnen maken, terwijl anderen hierin niet kunnen volgen. Ja, dat zal tot scholingstrajecten kunnen leiden en mogelijk zelfs tot moeilijke en/of gedwongen trajecten waarbij medewerkers (hopelijk in goede verstandhouding) afscheid van elkaar zullen nemen. Het CDA is in elk geval zeer tevreden dat binnen het fysieke domein een reorganisatie in gang is gezet, waarbij functies gekoppeld worden aan de mogelijkheden en kwaliteiten van medewerkers, waardoor uiteindelijk de kwaliteit van het fysieke domein meer in overeenstemming komt met de wensen van de burgers. Zoals we begrepen hebben zal binnenkort (februari) de zogenaamde IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) voorliggen, waarmee de raad haar kaderstellende rol kan pakken en keuzes kan, mag en moet maken over de dienstverlening van onze gemeente in de openbare ruimte richting onze inwoners. Het CDA wil nogmaals benadrukken, dat het zwaartepunt van dienstverlening van een overheid niet gericht moet zijn op individuele gevallen (buitenproportionele hoeveelheden geld uitgeven aan een individu, of kleine groep) terwijl in algemene zin alle andere inwoners daarmee op kosten worden gejaagd. Wij zijn van mening, dat na jaren van bezuinigen en beknibbelen op groen en grijs waar iedereen van profiteert, het nu zaak is om dit weer op een acceptabel niveau te brengen. Daarvoor zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Wij benadrukken nog eenmaal dat een goed verzorgde en kwalitatief waardige leefomgeving veel meer bijdraagt aan het leefgenot dan welke individuele voorziening dan ook. Als wij voldoende investeren in goed onderhouden wegen, goed onderhouden perken en een goed onderhouden openbare ruimte zal het welbevinden van alle inwoners toenemen. Wij durven zelfs zover te gaan, om te beweren dat dit een forse bijdrage zal leveren op de gezondheid van onze inwoners en daarmee de zorglasten verminderen. Investeren in grijs en groen, is investeren in mensen. Het CDA is dan ook blij, dat vanuit de gemeente steeds meer contact wordt gezocht met onze inwoners en met hen de dialoog wordt gevoerd. We noemen het Verkeerspanel, de Klimaatdenktank, de inloop- en meeloopuurtjes, het initiatief Buurkracht en tal van andere zaken waarmee de gemeente SAMEN met de inwoners in dialoog gaat over verbeteringen, of vernieuwingen van hun buurten en wijken waarin zij leven. Meest recente voorbeeld hiervan is dat de wethouder Wonen & Verkeer met inwoners van Bosstraat in gesprek is gegaan over de karakteristieke bomen. Volgens het CDA is het zaak omgevingsmanagement een geborgde taak van de gemeente wordt. Niet alleen vanuit een reagerende invalshoek, maar vooral om op die wijze belanghebbenden (inwoners en andere partijen/stakeholders) in een vroeg stadium bijeen te brengen. Dit is ons inziens geheel in de lijn van de Omgevingswet en past dan naadloos in de overheidsparticiperende rol die wij uiteindelijk dienen te pakken, waarbij ook de omgevingsdialoog, welke initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen, een bepalende rol moet krijgen bij de handelwijze van de eerste overheid.

Mensen
Onze inwoners zijn de reden waarom wij (het CDA) doen wat wij doen. Wij willen van meerwaarde zijn. Wij willen echter, zoals eerder gezegd een omslag teweeg brengen. Niet meer het zwaartepunt leggen bij individuele gevallen, maar bij het algemene belang. Ja, wij gaan als CDA ons best doen, om zelf ook anders te gaan opereren/acteren. Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente forse stappen heeft gemaakt om de drempel voor inwoners weg te nemen, zodat zij op eenvoudige wijze met hun klachten en problemen ingang vinden bij de gemeente. Wij als CDA gaan mensen die zich tot ons wenden, desgewenst op weg helpen naar de juiste ingangen en zullen hun problemen proberen te de-politiseren en te de-polariseren. Wij denken dat inwoners daarmee immers veel sneller geholpen zullen zijn en daarmee zal het CDA van meerwaarde voor deze burgers kunnen zijn. Dit houdt natuurlijk wel in, dat wij nauwlettender en kritischer naar de dienstverlening en de toegang tot die dienstverlening gaan kijken. Daar ligt ons inziens eigenlijk ook onze kaderstellende en controlerende taak, wij zijn immers geen ombudsman van of voor individuele personen en/of partijen. Dat mensen c.q. onze inwoners de reden van ons handelen zijn, spreekt wel uit het feit dat het CDA landelijk als lokaal de inwoners en de verenigingen het cement van de samenleving noemt. Wij waren, zijn en blijven van mening dat een bloeiend en gezond verenigingsleven bijdraagt aan een sterke en veerkrachtige samenleving. Het CDA zet daarom ook in, om dit soort organisaties te ondersteunen. De huidige wijze van ondersteuning is ons inziens echter toe aan vernieuwing. Het is goed om eens kritisch te kijken of er andere mogelijkheden zijn om verenigingen financieel te ondersteunen, dan dat nu het geval is met onze huidige subsidieverordening. Ook de nieuwe organisatievormen (niet meer per se strak en statutair vastgesteld) zorgen er ons inziens voor dat de huidige, rigide wijze van subsidiëring mogelijkerwijs achterhaald is en aan vernieuwing toe is. Organisatievormen met een minder formeel, maar wel projectmatig karakter die een fundamentele bijdrage leveren aan de cohesie binnen een wijk, buurt of dorp dienen ons inziens met eenzelfde gemak (financieel) ondersteunt te kunnen worden dan de ouderwetse (verenigingen en stichtingen) organisaties. Een groep betrokken inwoners die een initiatief voor langere of kortere tijd willen organiseren, moeten even makkelijk op de gemeente terug kunnen vallen. Wij zijn ook van mening dat de systematiek tegen het licht gehouden dient te worden. Op dit moment wordt ons inziens te veel de nadruk gelegd op bijvoorbeeld ledenaantallen. Veel leden is veel subsidie! Dit, terwijl verenigingen met weinig leden, die ons inziens juist meer ondersteuning nodig hebben, veel minder geld krijgen. Overwogen zou ook kunnen worden, om verenigingen op basis van activiteiten die een fundamentele bijdrage leveren aan de sociale cohesie subsidies toe te kennen. Het CDA is van mening dat de tijd dat de gemeente als het ware een verkapte vorm van lidmaatschapsgeld betaald, voorbij is. In een tijd van bezuinigingen, die alle inwoners in hun portemonnee zullen gaan voelen, het niet langer verkoopbaar is, dat wij met belastinggeld structurele bedragen blijven uitkeren. Verenigingen en stichtingen zullen meer dan nu, vanuit de gemeenschap zelf hun meerwaarde en dus waardering moeten gaan aantonen. Je zou bijvoorbeeld kunnen nadenken over een systeem zoals een niet nader te noemen coöperatieve bank dat tegenwoordig inkleedt. Het CDA is overigens van mening dat Evenementenbeleid, geheel los gezien dient te worden van het subsidiebeleid. Natuurlijk moeten we ervoor waken, dat een nieuwe werkwijze van subsidiëring geen hoofdreden wordt waardoor verenigingen in acute (bestaans-)nood komt. Echter als subsidie de enige reden is waardoor een vereniging nog kan bestaan, moet men zich wellicht afvragen of een dergelijke vereniging/organisatie nog überhaupt van meerwaarde voor de gemeenschap is en dus bestaansrecht heeft. Harde woorden, maar wij denken dat dit wel besproken moet kunnen worden. De Raad heeft daarnaast een woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren. De resultaten spreken voor zich. Eerlijk is eerlijk, we kunnen met z’n allen constateren dat de behoefte van inwoners niet dermate hoog c.q. groot is dat we grootschalige woningbouw moeten gaan starten. Er is sprake van passende woonruimte voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen en ja, wellicht is het goed om dan schoorvoetend toch te onderzoeken hoe dat nu zit met studentenwoningen. Wij geven in elk geval mee, dat ook de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw (al dan niet middels de Crisis en Herstelwet CHW) bekeken zouden moeten worden, alvorens het College met concrete plannen naar de raad gaat komen. Wat ons betreft moet de rem er nu af en moet het College in gesprek gaan met ontwikkelaars en marktpartijen zodat concrete plannen kunnen worden voorgelegd aan deze raad. Linksom of rechtsom, zullen ook dit belangrijke discussies worden.

Verenigingen
Ik heb de verenigingen als belangrijkste pijler van de samenleving zojuist al aangehaald en kom daar nu even kort op terug: We staan op het punt om de subsidieverordening eens grondig te gaan herzien. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat verenigingen hiervan de dupe worden. Het aankomende Evenementenbeleid moet volgens het CDA geheel los blijven staan van de reguliere activiteiten zoals deze door verenigingen worden georganiseerd, we noemen dan als voorbeelden: De Sint Maartensoptochten, Koningsdagactiviteiten, Processies, maar ook de wandelingen van bijvoorbeeld stichting VUUR en/of optochten van schutterijen en harmonieën en natuurlijk de carnavalsoptochten. Wat het CDA betreft, gaat het Evenementenbeleid straks over evenementen met een “bovenlokale uitstraling”, waar een substantieel (denk bijvoorbeeld aan meer dan 1000 bezoekers) op af komt én bijdraagt aan de promotie van onze gemeente (in brede zin). Bij een mogelijke nieuwe subsidieverordening, waar de reguliere activiteiten van onze verenigingen onder dienen te blijven vallen, zouden wij er met klem voor willen pleiten dat de verdeelsleutel zodanig wordt gemaakt, dat verenigingen die meer ondersteuning nodig hebben om het hoofd boven water te kunnen houden, ook meer steun vanuit de gemeente ontvangen. Ook vinden wij het nog steeds raar dat bepaalde verenigingen in de ene kern meer subsidie ontvangen dan gelijkwaardige verenigingen met eenzelfde activiteitenprogramma en soms nog een hogere bindende factor voor de leefomgeving. Dat vinden wij gek en dat moet niet.

Bergzicht
Ook dit punt hangt eigenlijk weer samen met het voorgaande punt. De gemeente heeft er, na de sluiting van Café Oad Viele, voor gekozen om de verenigingen van Vijlen te centraliseren in Bergzicht, zoals dat ooit, bij de bouw, ook de bedoeling was. Met deze centralisatie wordt uiteindelijk bereikt dat de gemeente andere gemeentelijke gebouwen kan afstoten en deze dus ook niet meer op de gemeentelijke begroting drukken. Dit geldt natuurlijk voor alle gebouwen in de gemeente Vaals. Echter met de centralisatie van de Vijlense verenigingen naar Bergzicht ontstaan mogelijk problemen qua exploitatie van het bedrijf. CDA pleit er dan ook voor dat deze centralisatie er niet toe leidt dat de nieuwe ondernemers in onmogelijke c.q. onwenselijke posities worden gebracht en vraagt het College dit nauwkeurig te blijven volgen en desgewenst met een voorstel naar de raad komt indien er contractueel, dan wel bouwkundig (misschien moet er een ruimtelijke uitbreiding plaatsvinden) iets moet worden opgelost. De verenigingen in Vaals, zijn en blijven ons inziens immers het hart van de samenleving en wij moeten hen daar waar nodig optimaal faciliteren… En nogmaals, dit geldt voor heel de gemeente. Pagina 7 van 9

Fusie
En de laatste welke nauw samenhangt met verenigingen: Bij de behandeling van de Perspectiefnota werd door de PvdA geopperd om de voetbalclub van RKVV Vijlen verplicht te laten fuseren met RG-LVC ’01. Het CDA is geen voorstander van een dergelijke verplichte fusie en neemt dan ook afstand van dit idee van de PvdA. Wij zijn van mening dat dergelijke initiatieven vanuit de samenleving en dus in dit geval vanuit de desbetreffende verenigingen zelf moet komen. Indien zo’n verzoek komt, dan dient hier serieus naar gekeken te worden. Wel moet ervoor gewaakt worden dat schaalvergroting niet ertoe bijdraagt dat de sociale cohesie daardoor in de kernen onder druk komt te staan.

Dienstverlening
Dienstverlening richting en van meerwaarde zijn voor onze inwoners is wat CDA VAALS betreft de sleutel en de reden van ons bestaansrecht. Als onze dienstverlening niet meer op peil is, dan komt direct onze harde wens om zelfstandig te blijven onder druk te staan. Net zoals binnen het fysieke en het sociale domein andere kwaliteiten van medewerkers wordt verlangd, zo wordt ook bij onze poortwachters (KCC, of Team Welkom) een steeds meer integrale manier van denken verwacht. Bij “de balie”, dient ons inziens een “generalistische” leefomgeving te worden ingericht. All-rounders moeten zaken op een vlotte en correcte wijze direct ZELF kunnen afhandelen, of direct kunnen doorschakelen naar de juiste persoon, wat dan ook weer betekend dat “de desbetreffende college heeft vandaag vrij, of is niet op z’n plek” echt niet meer van deze tijd is. Ja, ook dit vraagt wellicht andere kwaliteiten van medewerkers dan op dit moment voorhanden is, en ja, deze medewerkers zullen anders c.q. hoger gewaardeerd moeten worden, maar van de andere kant zullen zij besparingen opleveren doordat zij door hun generalistische kennis zelf veel meer casussen ad-hoc kunnen oplossen. Ook denkt het CDA dat de gemeente een goede zet doet, door de dienstverlening (gedeeltelijk) te verleggen van de balie, naar de voordeur van de inwoners. Een alsmaar vergrijzende samenleving in Vaals, vraagt voor andere manieren van benadering van onze inwoners. De tijd dat het ambtelijk apparaat spreekwoordelijk vastgeplakt zat op haar stoel is voorbij. Ambtenaren zullen in dialoog moeten gaan met de buitenwereld en ook dat zal mogelijk leiden tot bij-/nascholing en een verandering van mindset. Het CDA vind het goed dat de dienstverlening die verleent wordt, ook daadwerkelijk tegen “kostprijs” in rekening wordt gebracht. We hebben het dan natuurlijk over leges. Het kan ons inziens niet langer zo zijn dat een plan van een inwoner die een huis wil verbouwen een even hoge leges betaald, dan een grote projectontwikkelaar (bij wijze van spreken, want wij weten ook wel dat o.a. de bouwwaarde een rol speelt bij de hoogte van de leges). De te ontvangen leges, dienen in directe relatie te staan tot de bestede uren van ons ambtelijk apparaat en eventuele extra kosten die externe expertise met zich meebrengen. Volgens het CDA dient de dienstverlening qua communicatie kwalitatief op orde te zijn, maar leeft bij ons de vraag of alle informatie en mediakanalen daarbij gebruikt dienen te worden en/of wij wel de juiste kanalen gebruiken. Facebook bijvoorbeeld, begint steeds vaker en in toenemende mate, een meer schreeuwerige vorm aan te nemen, waarin een hele kleine groep mensen pretendeert namens dé bevolking te spreken. Sommige partijen zijn daarvoor gevoeliger dan anderen, maar wellicht moet overwogen worden om minder op dit medium in te zetten, daar hier nagenoeg geen constructieve discussies meer gevoerd worden. Wat politieke partijen zelf doen, is natuurlijk aan hen. Maar vanuit het gemeentelijk apparaat zou overwogen kunnen worden, om de daarin gestopte moeite en geld in te zetten voor andere communicatie- middelen. Overwogen zou bijvoorbeeld kunnen worden, om naast of in plaats van het Vaalser Weekblad een ander wel huis-aan-huisblad te gaan gebruiken, zoals ook omliggende gemeenten dat doen (Valkenburg, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Simpelveld), zodat ook niet-abbonees op een laagdrempelige manier geïnformeerd worden. De doelgroep wordt steeds groter, daar jongeren en nieuwe Vaalsenaren geen (historische) binding (meer) hebben met het Vaalser Weekblad.

Financiën
In financieel opzicht geeft de voorliggende begroting haarfijn aan wat de situatie van onze gemeente is. Zonder verwijtend te willen zijn, concludeert het CDA dat wij, de gemeente als geheel en dus ook de Raad en dus ook het CDA, de afgelopen c.q. voorgaande perioden mogelijk op te grote voet heeft geleefd. We zijn nu op een punt beland waarbij harde keuzes gemaakt dienen te worden en die keuzes dienen wat ons betreft eerlijk verdeeld te worden over zowel inwoners als ondernemers, als over de desbetreffende portefeuilles. De zogenaamde 7 vette jaren zijn voorbij, nu komen de hopelijk minder dan 7 magere jaren. Wij als overheid moeten doen wat we wettelijk verplicht zijn en ons bezinnen of wij ons extraatjes (bovenwettelijk) nog wel kunnen veroorloven. Wij, het CDA, denken van niet. Niet dat wij dit aan mensen misgunnen die het nodig hebben, maar veroorzaakt door de wetenschap dat door stapelingen van deze bovenwettelijke uitkeringen en voorzieningen sommigen een substantieel hoger inkomen hebben, dan sommige tweeverdieners die zich letterlijk in het zweet werken en bijvoorbeeld hun kinderen daarvoor naar een peperdure kinderdagopvang moeten sturen, waardoor hun besteedbaar inkomen soms zelfs lager is, dan die van uitkeringsgerechtigden. Daarnaast zijn wij van mening dat door de gouden regelingen van gemeente Vaals, wij bijstandstoerisme in de hand werken en daarvoor betalen al onze andere burgers het gelag.

Belastingen
De belastingen voor onze burgers gaan omhoog, en dus ook voor ondernemers en niet eens zozeer voor ondernemers zelf, maar wel voor de klanten van die ondernemers. Ietwat verbolgen over de wijze waarmee ondernemers vanuit de verblijfsrecreatie ons berispend zijn komen toespreken, zijn wij zelfs standvaster geworden in ons standpunt dat de toeristenbelasting omhoog moet en gerust ook kan. Daar waar de vertegenwoordiger van KHN ons bijna letterlijk stond voor te liegen over het feit dat bij haar aangesloten ondernemers wel degelijk met vele hogere Toeristenbelasting-tarieven adverteren dan welke van kracht zijn en daar waar een niet nader te noemen parkmanager op subtiele wijze een soort van chantage probeert toe te passen door fijntjes te wijzen op een zwembad, kan wat ons de eerder genoemde verhoging van de Toeristenbelasting keihard doorgevoerd worden en zijn wij van mening dat deze daarna voortaan jaarlijks standaard geïndexeerd zou moeten worden. Het CDA is standvast en ongevoelig intimiderende boodschappen vanuit partijen en ja, dat werkt bij ons averechts! Wij geloven er ook totaal niet in, dat een verhoging van 53 cent per persoon per nacht de keuze van gezinnen gaat beïnvloeden. Zoals de heer Winkens van de PvdA al voorrekende (en wij hebben wel vertrouwen in zijn rekenkunsten), scheelt dit voor een gezin van 4 voor een week € 14,-meer dan nu het geval is en hetgeen neerkomt op elke dag een half pilsje minder (want dat kost het tegenwoordig immers…belachelijk). Bij groepsaccomodaties en kamperen bij de boer, zijn de meerkosten zelfs nog veel minder. Als dit dan zo’n pijn zou doen bij de grote aanbieders, moeten zij misschien overwegen om de prijs van hun arrangement bijvoorbeeld van € 69,- te verlagen naar € 68,50 per persoon per nacht en dan door hun ongetwijfeld aanwezige ondernemerskwaliteiten een pilsje extra kunnen verkopen. Wat belastingen in z’n algemeenheid betreft vinden wij dat de heffingsgrondslag voor de rioolheffing aangepast moet worden en er een andere sleutel gebruikt moet worden voor de zogenaamde reclamebelasting. Daarvoor dienen wij dan ook amendementen in. We zijn een 5-sterrenlandschap, daarvoor komen de toeristen, die willen daar ook vast wel Pagina 9 van 9 voor betalen en daarmee kunnen wij bijvoorbeeld middels de IBOR ook kwaliteit leveren. Voor ons is die discussie eigenlijk gelopen en wij zien deze ontwikkeling dan eigenlijk ook positief tegemoet…de omliggende gemeenten zullen ons weldra volgen… Overigens was er nog een onjuistheid in de bewering van Koninklijke Horeca Nederland: Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem gaan wel degelijk hun Toeristenbelasting verhogen. Verder blijven wij van mening dat de gedachte “de vervuiler betaald” “leitmotiv” moet blijven. Dat betekend dus ook dat uitkeringsgerchtigden en anderen die in aanmerking komen voor kwijtschelding, geen kwijtschelding zouden moeten krijgen op het vervuilende deel (m3 c.q. aantal ledigingen). Ook zijn wij blij vernomen te hebben dat middels de IBOR geheel opnieuw gekeken gaat worden naar de reconstructies en de hoogten van de investeringen (indexatie). Het ambitieniveau van bijvoorbeeld het aantal reconstructies moet wat ons betreft omlaag bijgesteld worden en pas dan uitgevoerd worden wanneer ze noodzakelijk zijn (en niet omdat een programma, of rekentool aangeeft dat het nu dan tijd is voor vervanging omdat er een x-jaren verstreken zijn). Wij zullen ook daar keuzes in moeten maken.

Reflectie en afsluiting
Het CDA kijkt ook zelf in de spiegel. Vanuit onze jarenlange oppositierol, is het soms moeilijk om tot zelfreflectie te kunnen komen. Wij gaan het komende jaar ons best doen om niet langer naar zaken te zoeken die partijen verdelen, maar op zoek te gaan naar datgene wat ons verbind. Eerlijk is eerlijk, de studenten in de Katzensprung zouden ons inziens een grotere rol kunnen spelen qua cohesie, maar van de andere kant is er weinig tot niets aan hun aanwezigheid op te merken. Ja, ze wonen hier en studeren in Aken, maar zelfs directe omwonenden zijn niets dan lovend over hun aanwezigheid. Het is zelfs zo, en daar moeten we dan ook maar eerlijk over zijn, dat de problemen die door jeugdigen worden veroorzaakt, grotendeels door eigen jongeren worden veroorzaakt en dus is het zaak dat vooral daarop wordt ingezet. Ook onze Duitse inwoners zouden wat CDA VAALS betreft meer actief mogen worden binnen de gemeenschap van Vaals, maar ook dat geldt dan ook weer voor onze eigen (authentieke Vaalsenaren) die het bij tijd en wijle zelf ook wel eens laten afweten. Wij, het CDA willen op zoek gaan naar dat wat ons verbindt en wegnemen wat ons verdeeld. Daar ligt wat het CDA betreft de toekomst, daar waar verdeeldheid en verdeeldheid zaaien tot een doodlopende weg leidt. Wij gaan ons de spiegel voorhouden, hopelijk doet u dat ook en helpt u ons daarbij.

Als laatste willen wij nog aandacht besteden aan het afscheid van onze burgemeester, Reg van Loo. Dit afscheid zal later deze week plaatsvinden maar in deze algemene beschouwingen willen wij als CDA het niet nalaten om onze burgemeester van harte te bedanken voor z’n inzet voor de gemeente Vaals in de afgelopen 13 jaar en vooral de prettige samenwerking. Wij danken u voor uw aandacht en wij hopen zo direct op een constructieve wijze met de andere fracties en desgewenst met het College van gedachten te kunnen wisselen.