Week 40 – Bomenverordening

CDA VAALS heeft samen met de andere partijen in de gemeenteraad kennisgenomen van het feit dat de Bomenverordening die in de voorgaande raadsperiode was aangenomen door de gemeenteraad, destijds niet is gepubliceerd en dus niet rechtsgeldig is. Bij een recente actualisatie van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is deze omissie aan het licht gekomen en heeft de nieuwe portefeuillehouder Wethouder Coenen direct de raad geïnformeerd van deze blunder. N.a.v. deze omissie lag op 24 september j.l. opnieuw de (geactualiseerde) Bomenverordening voor. Net als enkele jaren geleden is ook nu het CDA van mening dat de persoonlijke vrijheid van percelen en de daarop staande bomen, niet ingeperkt mag worden door inmenging van bovenaf.

Het CDA was en is van mening dat bomen welke gelokaliseerd zijn op bouwkavels zonder kapvergunning gekapt moeten kunnen worden. CDA VAALS vindt het namelijk gek, dat bijvoorbeeld een geplante boom ter ere van de communie van je dochter, na ongeveer 35 jaar door de gemeente bestempeld wordt als monumentale en/of waardevolle boom en hij dus niet (nooit) meer gekapt mag worden. Wij vinden dat een onaanvaardbare inmenging van de handelsvrijheid van onze inwoners en daarom hebben wij 24 september j.l. een Amendement ingediend, om hieraan een eind te maken. De frakties Lokaal en Nuij Lies Vroemen konden de gedachtegang van het CDA volgen, waardoor een meerderheid van de gemeenteraad de bomen op bouwkavels van onze inwoners uitsluiten van deze belemmerende regeling.

Onder initiatief van het CDA dienden daarna nagenoeg alle in de raad vertegenwoordigde partijen (uitgezonderd het Alternatief) een motie in waarin het College gevraagd wordt om inwoners die in de afgelopen 4 jaren leges/compensatie betaald hadden voor de niet-rechtsgeldige bomenverordening 2014, deze onrechtmatig ingevorderde bedragen terug te betalen. Het College heeft al aangegeven hieraan gehoor te geven, deze betrokken inwoners kunnen hier binnenkort nadere informatie over verwachten