Week 40 – Studentenhuisvesting – Toegelicht

John Coenen

Waarom heeft CDA VAALS tegen de “Verklaring van geen bedenkingen” t.a.v. het Hekkert-terrein
gestemd? Wat behelst deze Verklaring eigenlijk? CDA VAALS wil graag onze overwegingen en onze
beweegredenen met u delen!

Om te beginnen: In 2013 is het Bestemmingsplan Selzerbeek (BP) vastgesteld. In dit BP werd aangegeven dat er ruimte moest zijn voor zogenaamde “Gemengde woonvormen”. Gemengde woonvormen was en is in onze optiek bestemd voor specifieke doelgroepen zoals senioren en hulpbehoevenden, waarbij wij direct kanttekeningen maakten t.a.v. studenten welke hiertoe ook gerekend zouden worden. In het BP werd daarnaast aangegeven dat dit onzelfstandige
wooneenheden zouden moeten zijn. Dit geheel overzien en voorzien hebbende van onze kanttekeningen, hebben wij destijds ingestemd met het desbetreffende BP. Via de onlangs vastgestelde “Verklaring van geen bedenkingen”, is nu óók voor het Hekkert-terrein een
uitzondering gemaakt t.a.v. deze onzelfstandigheid en mogen er zelfstandige wooneenheden gecreëerd worden.

Ja, het gebouw blijft een gebouw. Maar de ondernemer zou dit gebouw mogelijkerwijs niet realiseren als het onzelfstandige wooneenheden zouden moeten zijn. Wat is namelijk het geval: Indien het zelfstandige wooneenheden betreft, kunnen de huurders (in dit geval de studenten) gebruik maken van
huursubsidie en kan de huurder logischerwijs een hogere huurprijs vragen waardoor de bouw van
het complex wél rendabel wordt. Deze huursubsidie wordt door het Rijk bekostigd en dus indirect
door de belastingbetalers betaald. Zou er geen “Verklaring van geen bedenkingen” zijn afgegeven en
er dus alleen onzelfstandige wooneenheden toegestaan zijn, dan zou de ondernemer zich mogelijk
nog eens bedacht hebben. Daardoor zou ons inziens weer ruimte zijn ontstaan voor de eerder
genoemde andere doelgroepen. Wij hebben inderdaad geprobeerd om met deze laatste strohalm
het Studentencomplex Hekkert tegen te houden.

CDA VAALS is niet tegen studenten, of tegen het huisvesten van studenten zoals weleens door andere partijen wordt beweerd. Wij geven sinds de vaststelling in 2013 van het BP aan dat wij tegen deze massale Studentencomplexen zijn. Dat men ons vervolgens, met de gemeenteraadsverkiezingen op komst, beticht van Verkiezingsretoriek, geeft aan dat zij de afgelopen jaren niet naar de opmerkingen en argumenten van het CDA hebben geluisterd. Zowel tijdens onze jaarlijkse beschouwingen, als tijdens een veelvoud aan raadsvergaderingen en middels mediaberichtgevingen geven wij sinds 2013 aan de visie van het College van B&W en de partijen Lokaal, V&O, PvdA en Fractie Vroemen t.a.v. Studentencomplexen niet te delen. Ja, wij staan daarin alleen!

Daarnaast is CDA VAALS het niet eens met het huidige beleid van het College van B&W en de eerder genoemde politieke partijen, waardoor studenten kwijtschelding van rioolheffing en
afvalstoffenheffing krijgen en waardoor deze kosten uiteindelijk door alle andere inwoners van Vaals
betaald moeten worden. Vreemd genoeg staan wij hierin óók alleen! Het grootste probleem zien wij
echter in de scheve verhouding die gaat ontstaan door het grote aantal studenten dat zich in de kern
Vaals gaat vestigen. Als de plannen van het College en deze andere partijen uitkomen, is straks 1 op
de 10 inwoners van Vaals een student. Het CDA vraagt zich al jaren af wat hiervan de gevolgen voorde samenleving zijn. Gaan de studenten “meedoen” in Vaals, of komen ze alleen in Vaals wonen en leven ze in Aken? Wat zijn de financiële gevolgen t.a.v. de krimpgelden die Vaals van het Rijk
ontvangt? Wat gebeurt er met de Studentencomplexen als Aken haar woonzaken straks zelf op orde
heeft? Deze en andere vragen hebben wij meermaals gesteld en zijn ons inziens onvoldoende
onderzocht en onvoldoende beantwoord!

Het CDA heeft zich daarnaast ook ingespannen om de belangen van de omwonenden en het bedrijf Roadrunner, haar eigenaren en personeel te behartigen. De mensen van Vaals en de samenleving van Vaals ligt het CDA na aan het hart. Ook deze overwegingen dragen ertoe bij dat wij, CDA VAALS, de “Verklaring van geen bedenkingen” niet hebben gesteund.

Coalitiepartij PvdA vergelijkt de kern Vaals (als Studentenstad), met Maastricht, Heerlen en Sittard-
Geleen en vindt het daarom goed dat “zelfstandige woningen” voor studenten worden gerealiseerd.
Het CDA blijkt dus anders naar de kern Vaals te kijken dan de lokale PvdA-fractie, hetgeen overigens
hun goed recht is. Echter, voor het CDA is Vaals “Vaals” en moet het dat ook in al zijn charme blijven.
Vergelijken van dit dorp met grote steden leidt ons inziens tot verkeerde keuzes voor de inwoners.

Als er dan al zelfstandige woningen komen, waarom is dat dan niet mogelijk voor onze eigen jeugd
en onze jonge gezinnen. Hopelijk is het niemand in deze gemeente ontgaan dat het CDA telkens weer
een pleidooi houdt om deze doelgroepen in onze gemeente te huisvesten en daarmee ook onze
eigen inwoners meer kansen dan nu te bieden.

De PvdA vraagt zich in hetzelfde eerder gepubliceerde artikel af of er wel vraag is naar de
woonvoorzieningen voor jongeren en voor ouderen. Het CDA onderkent deze behoefte wel degelijk
in onze samenleving en wij vragen juist daarom voor meer onderzoek! Wij betreuren het in elk geval
dat veel jongere inwoners onze kernen verlaten en elders huisvesting zoeken.

De PvdA gaf heel activistisch in hun artikel aan, om tijdens de afgelopen raadsvergadering de degens te zullen kruisen met de tegenstanders van Studentenhuisvesting. Dat is een stijlkeuze die zij als partij, of fractie kiezen, hetgeen hun uiteraard ook vrijstaat. Het CDA geeft er echter de voorkeur
aan, om op basis van feiten en argumenten tot goede besluiten te komen.