Week 47 – Beschouwingen en begroting

CDA VAALS John Coenen

Beschouwingen
Ja, CDA VAALS is kritisch. Kritisch t.a.v. het uitgevoerde beleid en de handelswijze aangaande diverse projecten, thema’s en andere akkefietjes waar het College van Burgemeester en Wethouders van Vaals bij betrokken is. Wij, de raadsfractie van CDA VAALS, doen simpelweg wat wij volgens de Gemeentewet behoren te doen: Het controleren en zo nodig terugfluiten van het College van B&W. Sinds het Dualisme (scheiding van College en Raad) in werking is getreden, behoren alle raadsleden (dus ook coalitiepartijen) het College te controleren en daar wringt de schoen in onze gemeente! CDA VAALS voert haar volksvertegenwoordigende taak wél naar behoren uit en dat het College van B&W dit als vervelend ervaart, vatten wij dan ook als een compliment op!

Begroting en Meerjarenraming
CDA VAALS heeft niet ingestemd met de Begroting 2016 en de Meerjarenraming 2017 – 2019. Het door het College van B&W gepresenteerde stuk was niet sluitend te krijgen, zonder dat daarvoor weer een forse aanslag op de gemeentelijke reserve (spaarpot) moest worden gedaan. M.a.w. er wordt door onze gemeente meer uitgegeven dan er binnenkomt en dan ga je uiteindelijk failliet en raak je als gemeente je autonomie kwijt. Behalve dat er al een tekort was, werden tijdens de vergadering enkele voorstellen van de coalitiepartijen unaniem aangenomen die eveneens forse extra gaten in de Begroting en de Meerjarenraming schoten. Volgens CDA VAALS koerst het College van B&W samen met de coalitiepartijen doelgericht op een gemeentelijke herindeling af, hetgeen gesterkt wordt doordat de coalitie van Lokaal, PvdA, B&DV en V&O ook onze Motie afwezen om de hopeloos verouderde Strategische Visie te actualiseren (zie verderop).