Week 41 – Sloop de sloopregeling

Het CDA heeft een motie ingediend, waarmee we het College van B&W oproepen om te komen tot beleid, waarmee de verplichte compensatie (sloop) bij nieuwbouwinitiatieven van de baan is. De zogenaamde sloopregeling is een belemmerende factor bij nieuwbouwinitiatieven. Wanneer er 1 woning bijkomt, dienen er grofweg 2 woningen te verdwijnen, of dient de initiatiefnemer een fors bedrag in het regionale sloopfonds te storten. Het CDA is van mening dat de desbetreffende beleidsregel van de structuurvisie wonen Zuid Limburg, een forse aantasting van de autonomie van onze gemeente is. Andere gemeenten dienen op dit moment goedkeuring te verlenen aan ruimtelijke plannen. Dat moet stoppen! CDA VAALS geeft wethouder Coenen een steuntje in z’n rug met de ze motie en hoopt dat hij hiermee geholpen is, om de compleet vastgelopen woningmarkt in Vaals, straks weer vlot te trekken en er initiatieven in Vaals, Vijlen en Lemiers van de grond komen, zonder dat de initiatiefnemers geconfronteerd worden, met afstemming in de regio, compensatiegelden en sloopverplichtingen.