Week 22 – (O)Vvgb Rott 53

In de voorgaande raadsperiode heeft het College van B&W een omgevingsvergunning afgegeven aan een aanvrager. Een belanghebbende heeft vervolgens een voorziening (een soort bezwaar) aangevraagd over het feit dat de vergunning was afgegeven op basis van regels die binnen de bebouwde kom gelden. De uitkomst van de aangevraagde voorziening was, dat ‘t Rott volgens de uitspraak niet binnen de bebouwde kom ligt en de vergunning dus ingetrokken moest worden, terwijl de bouw inmiddels wel al was gestart. Nu is opnieuw een vergunning (uitgebreide procedure) aangevraagd. Behalve dat de aanvrager op basis van de nieuwe aanvraag gewoon wettelijk wel voldoet aan de eisen, is CDA VAALS ook van mening dat het nieuwe College van B&W een morele verplichting heeft, om op een positieve wijze mee te werken aan de aanvraag. Bij de huidige (uitgebreide) procedure wordt een (Ontwerp) Verklaring van Geen Bedenkingen aan de raad gevraagd om in te stemmen met de bouwaanvraag en het CDA heeft daarmee ingestemd, omdat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing.