Week 6 – Verkiezingen 5

In het vorige artikel ging ik in op ons Verkiezingsthema “Wonen & Leven”. In dit artikel wil ik dieper ingaan op het thema “Geld, Regels & Gemeente” uit ons Verkiezingsprogramma 2018-2022: “Met elkaar, voor elkaar”. U kunt ons gehele Verkiezingsprogramma bekijken via deze website.

“Geld, Regels & Gemeente”: Om algemene voorzieningen in stand te houden, moet de gemeente zorg dragen voor een stabiele financiële gemeentelijke huishouding, zoals onze inwoners zorgdragen voor een stabiel inkomen om in hun eigen behoeften te voorzien. Daarnaast is CDA VAALS ervan overtuigd dat burgers uitstekend in staat zijn om problemen die voortvloeien uit het “samen leven” zelf op te lossen. Volgens CDA VAALS moeten we af van onnodige, opgelegde en vaak betuttelende regelgeving, welke de vrijheid en creativiteit van onze inwoners onnodig belemmert. De Gemeente dient hierbij echter wél een faciliterende rol in te vervullen en desgewenst als aanjager te fungeren. Immers, iets wat in Vaals functioneert, kan in Lemiers niet werken en wat in Vijlen uitloopt in een succes waar de Landelijke media op afkomen, slaat in Vaals niet aan. De Gemeente dient de eigenheid van de desbetreffende gemeenschappen te onderkennen en daarvoor gedifferentieerd beleid én handvaten te creëren.
“Belastingen”: Heffingsbelastingen dienen wat ons betreft in eerste instantie kostendekkend te zijn, m.a.w. de gemeente hoeft hier géén winst op te maken. Ook moet ervoor gewaakt worden dat geoormerkte belastingen ook daadwerkelijk voor de heffingsgrondslag gebruikt worden. Een uitzondering hierop is de toeristen- en forensenbelasting.

“OZB”: Het is in onze gemeente een gewoonte geworden om jaarlijks, ongeacht het gemeentelijk jaarresultaat, de OZB met een vast percentage te verhogen (standaard OZB-verhoging). Daarbovenop komt dan nog eens de voorgestelde indexatie-verhoging en/of de verhoging om het tekort op OZB-inkomsten af te dekken (bijvoorbeeld omdat de WOZ-waarde is verlaagd). Wij zien geen enkele noodzaak om de standaard OZB-verhoging in stand te houden. Indien we een tekort hebben, dan dienen er verhogingen te worden doorgevoerd, indien er geen tekorten zijn, moeten de burgers daar direct van kunnen profiteren.

“Vergunningen”: De hoeveelheid en de diversiteit van het soort vergunningen welke aangevraagd moeten worden, dient drastisch te verminderen. Ongewenste regeldruk dient uitgebannen te worden en de doorlooptijd van vergunningstrajecten dient verkort te worden.

“De gemeente denkt mee”: De tijd dat de gemeente besliste over het wél of niet meewerken aan een (vergunnings-)aanvraag is volgens CDA VAALS voorbij. De gemeente dient te allen tijde op een positieve en proactieve manier mee te denken met de aanvrager, om zodoende de wens van de aanvrager zo goed als mogelijk gerealiseerd te krijgen. Dit betekent de gemeente (mogelijkerwijs) moet leren omdenken. CDA VAALS is van mening dat het ambtelijk apparaat dienstbaar naar de burger moet zijn en niet andersom.

“Gemeentelijke boekhouding”: CDA VAALS is van oudsher een partij die het huishoudboekje op een realistische manier in balans wil hebben. Alsmaar putten uit de spaarpot, leidt onherroepelijk tot een faillissement. Wij willen realistisch begroten en de resultaten open en transparant met iedereen (inwoners, ondernemers en andere overheden) delen.

Op donderdagavond 1 maart (Lemiers), op donderdagavond 8 maart (Vijlen) en donderdagavond 15 maart (Vaals) organiseert CDA VAALS laagdrempelige “Inloopcafé’s” waarbij U, de inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers, uw (persoonlijke) aandachtspunten kunt inbrengen die vervolgens vertaald worden in ons Verkiezingsprogramma.

Wij hopen dat wij op 21 maart 2018 op uw steun kunnen rekenen.

John Coenen – Lijsttrekker CDA VAALS