Week 3 – Verkiezingen 2

In het vorige artikel gaf ik u alvast een gedeeltelijk inhoudelijke inkijk in het  Verkiezingsprogramma 2018-2022 van CDA VAALS, welke u natuurlijk ook geheel via deze website kunt bekijken. Maar wat drijft het CDA in z’n algemeenheid en CDA VAALS specifiek? Waar baseert het CDA haar gedachte op en wat drijft ons? Waarom zit die “C” eigenlijk in de naam van onze partij? Voordat ik in latere artikelen op onze Verkiezingspunten wil ingaan, is het goed om inzicht te geven in de bovenstaande vragen.

Het is vaker punt van discussie geweest en zal het ook blijven: Wat behelst nu die “C” van het CDA? CDA VAALS ontloopt dit thema niet, want wij zijn ons ervan bewust dat dit toch voor veel kiezers en

stemmers een belangrijk punt is. Is het CDA een Christelijke partij, een partij gebaseerd op geloof die andere geloven uitsluit? Het antwoord is nee, het CDA is géén Christelijke partij gebaseerd op geloof! Een Christelijke partij (zoals de Christen Unie, of de Staatkundig Gereformeerde Partij) volgt namelijk de leer van het Christendom, bijvoorbeeld wat in de Bijbel staat geschreven. Dat zijn strengere regels van wat wél en niet volgens het geloof mag. Dat is niet de koers van het CDA. Het CDA is wél een Christen Democratische partij. Dat wil zeggen, dat wij een brede volkspartij zijn met onze eigen opvattingen over hoe de samenleving eruit moet zien. Die ideeën halen we niet uit de leer van het Christendom, maar we zien wel iets in het Christelijk, zeg maar West-Europees mensbeeld.

Wellicht klinkt het apart, het Christelijk mensbeeld. Als je je er echter verder in verdiept, dan klinken de uitgangspunten heel logisch: Goed zijn voor je familie en vrienden, geloof in wat mensen zelf kunnen, de verantwoordelijkheid nemen om je fatsoenlijk te gedragen en je steentje bij te dragen aan de samenleving. Het CDA kiest dus vóór de samenleving. Wij zijn van mening dat mensen, verenigingen en instellingen prima in staat zijn om dingen (samen, eventueel met de overheid) te regelen. Vandaar ook de titel van ons Verkiezingsprogramma: “Met elkaar, voor elkaar”.

Om vorm en structuur te geven heeft het CDA uitgangspunten geformuleerd: Rentmeesterschap (we hebben de natuur en onze omgeving in bruikleen en zijn verantwoordelijk voor komende generaties); Gespreide verantwoordelijkheid (niet alles hoeft via politieke regels, of via wetten te gebeuren. Inwoners verdienen het vertrouwen van de politiek en vice versa); Publieke gerechtigheid (de overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen daarmee zekerheid. De overheid moet onrecht bestrijden en zorgdragen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn); Solidariteit (onderlinge verbondenheid tussen mensen, rijk, arm, jong en oud is belangrijk). Via deze algemene uitgangspunten komen wij vervolgens tot onze lokale CDA visie:

We zijn er niet alleen voor onszelf, maar we zijn er ook voor de mensen in onze gemeenschappen. De gemeente cq de overheid is er niet om alle problemen op te lossen, mensen zijn in eerste instantie uitstekend in staat om zelf problemen op te lossen. Uiteindelijk scheelt dit weer een hoop regels en inperkingen van verworven vrijheden. Wij hebben de verantwoording om hulpbehoevenden in onze gemeenschappen en samenleving – zoals chronisch zieken – hulp te bieden en hen te ondersteunen. Mensen die wel vooruit kunnen hebben de plicht om zich ook in te zetten, door de zorg voor het gezin, door te werken en/of vrijwilligerswerk te verrichten. CDA VAALS verzet zich tegen zaken, die de samenleving aantasten: zoals criminaliteit, drugsgebruik, of alcoholgebruik onder jongeren. We kiezen voor de menselijke maat. Niet alles wat groter is, is per definitie beter. Het is vooral belangrijk, dat mensen elkaar in de eigen wijk of buurt kennen en iets voor elkaar over hebben. CDA VAALS kiest ervoor om op te komen voor de Christelijke cq West-Europese waarden, normen en tradities. Onze Nederlandse, Limburgse, Vaalser, Vijlener en Lemierser cultuur dient gekoesterd en zo nodig beschermd te worden tegen de mondiale veranderingen waarmee wij de laatste jaren van doen hebben.

Ik hoop u met dit artikel een inkijk te hebben gegeven in de drijfveer en gedachtegang van CDA VAALS en zal in de komende artikelen dieper ingaan op onze concrete Verkiezingspunten.

Wij hopen dat wij op 21 maart 2018 op uw steun kunnen rekenen.

John Coenen – Lijsttrekker CDA VAALS